Ważne informacje:
II RATA SKŁADKI DO KOŁA: 400 ZŁ PŁATNE DO 15.09.2017R
Składka na Gajówkę: Przypominamy o konieczności wpłaty 300 zł
I RATA SKŁADKI DO KOŁA: 400 ZŁ  DO 15.05.2017r.

Składka PZŁ

Informujemy, że Uchwałą NRŁ nr 35/2017 z dnia 5 września 2017 roku została ustalona wysokość składki członkowskiej oraz ubezpieczenia myśliwych na rok 2018.

Reasumując - wysokość składki członkowskiej na rok 2018 wynosi:

- składka normalna 320 zł plus ubezpieczenie 37 zł – razem 357 zł

- składka ulgowa 160 plus ubezpieczenie 37 zł – razem 197 zł

 

ZARZĄD ZAWIADAMIA, ŻE NIE BĘDZIE ZAKŁADAŁ ZA CZŁONKÓW. BRAK SKŁADKI DO PZŁ ZARZĄDY OKRĘGOWE TRAKTUJĄ JAKO REZYGNACJĘ Z CZŁONKOSTWA W ZRZESZENIU.


Zarządzenie Łowczego Koła

Informujemy, że od dnia 11.10.17 r. zgłoszenie zamiaru wykonywania polowania indywidualnego oraz zgłoszenie faktu pozyskana zwierzyny w obwodzie 205 i wszystkich innych spraw pokrewnych z powyższymi należy kierować bezpośrednio do Łowczego Koła - Marcina Grabowskiego (tel. 881 211 080).

Ponadto, od dnia 11.10.17 r., za koordynację wyrywkowej kontroli wagi tusz pobieranych na użytek własny w obwodzie 205 odpowiada kol. Marcin Grabowski - Łowczy Koła.

Za kwestie wydawania upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego w obwodzie 205 odpowiada tak jak dotychczas podłowczy Koła - Bogdan Borkowski.

Z łowieckim pozdrowieniem,
Darz Bór!


Pilny komunikat zarządu w sprawie ASF

Komunikat z dnia 26 września 2017

W związku z wytycznymi Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie niezbędnych działań dla ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF na terenie RP, Koło zostało zobowiązane:

1. do dnia 30 Listopada 2017r. populację dzików należy zredukować do poziomu 0,1 osobnika /km2, (tj 1 osobnik/1000ha),

2. redukcji populacji dzików należy dokonać w ramach planowej gospodarki łowieckiej, a tam gdzie to konieczne należy przeprowadzać odstrzały sanitarne.

               W celu realizacji w/w rekomendacji plan pozyskania dzików w poszczególnych obwodach wygląda następująco:

- obwód 386 – 67 sztuk,

- obwód 205 – 31 sztuk,

W celu osiągnięcia powyższych założeń, zarząd Koła obliguje wszystkich myśliwych do:

1) intensyfikacji polowań indywidualnych na dziki ze szczególnym uwzględnieniem okresów pełni księżyca,

2) w przypadku wykorzystania wystawionych już upoważnień do wykonywania polowań indywidualnych, natychmiast występować do Łowczego Koła w celu uzyskania następnych,

3) obliguje się wszystkich myśliwych do pozyskania w miesiącu minimum 3 dzików,

4) umożliwia się myśliwym, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz w uzgodnieniu z Zarządem, wykonywanie polowań indywidualnych w dniach organizowanych polowań zbiorowych.

Niewykonanie rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego będzie skutkowało rozwiązaniem umowy dzierżawy obwodu i może stanowić podstawę wykluczenia Koła ze Zrzeszenia, w oparciu o § 76 Statutu PZŁ.

Zarząd Koła zobowiązuje wszystkich myśliwych do zapoznania się z zagrożeniami związanymi z ASF i ewentualnymi skutkami związanymi z rozprzestrzenieniem się choroby, w tym z zasadami bioasekuracji podczas wykonywania polowania oraz po jego zakończeniu. Ponadto Zarząd informuje o obowiązku zgłaszania każdorazowego przypadku odnalezienia padłego dzika łowczemu lub gospodarzowi obwodu.

Zgodnie z Zarządzeniem  nr 7/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 11 sierpnia 2017 roku zobowiązuje się wszystkich członków Koła do zapoznania się z wytycznymi w zakresie postępowania z patrochami dzików pozyskanymi podczas polowania – w załączeniu.

Zarząd Koła zwraca się z prośbą do kolegów myśliwych o aktywne włączenie się w realizację przedmiotowego zadania.

Łowczy Koła


Składki, składki, składki...

Skarbnik przypomina o konieczności uregulowania składki do koła. Minął już ustalony przez walne zgromadzenie termin wpłaty II raty. Poniżej przypomnienie najważniejszych zapisów uchwały o opłatach do koła:

1.

Wysokość rocznej składki członkowskiej w Kole wynosi 1600 zł.

2.

Myśliwym, którzy ukończyli 70 lat, składkę członkowską zmniejsza się do 400 zł.

3.

Wpłata składki może być uiszczona w ratach

– I rata do 15 maja (min. 400zł), II rata do 15 września (min.400 zł). III rata do 31 marca - po rozliczeniu prac gospodarczych i udziału w Walnym Zebraniu.

4.

Dla myśliwych, którzy ukończyli 70 lat wpłata składki może odbywać się w ratach

– I rata do 15 maja (min. 200zł), II rata do 15 września (min.200 zł).

budzet


 

Hubertus Spalski 2017

Jak co roku nasze koło będzie współorganizatoram spalskiego święta myśliwych oraz jeźdźców. W tym roku część myśliwska odbędzie się 7 października. Łowczy prosi o zgłaszanie się do niego chętnych do uczestnictwa w polowaniach. Po hubertowinach odbędzie się oficjalna biesiada w Hotelu Prezydent w Spale. W tym roku zmniejszono ogólną liczbę osób mogących w niej uczestniczyć. Prosimy więc o deklarowanie uczestnictwa do 27 sierpnia. Wszelkich informacji udziela telefonicznie Łowczy Marcin Grabowski.